Shoqata e Inovacionit Financiar të Kosovës
  • Shqip
  • English

Çfarë duhet bërë në rast të paraqitjes së çështjeve?

Nëse klienti ka një vështirësi dhe nuk është në gjendje të përmbushë detyrimet e tij, kompanitë e industrisë i bëjnë thirrje kreditorit që të kërkojë një zgjidhje së bashku. Kompanitë e industrisë ftojnë klientët në vështirësi për të vepruar me qetësi dhe maturi:

  • Në asnjë rrethanë klienti nuk duhet të marrë hua nga kreditorët e tjerë për të shlyer borxhin ekzistues
  • Klienti duhet të kontaktojë ofruesin e shërbimit për të gjetur zgjidhjen më të mirë të problemit
  • Klienti nuk duhet ta prolongojë problemin – sa më gjatë që klienti ngurron, aq më e vështirë do të jetë zgjidhja e situatës
  • Klienti duhet të rishikojë buxhetine  tij – mund të ketë artikuj shpenzimi që mund të braktisen ose ndjeshëm të reduktohen
  • Nëse, megjithatë, klienti nuk sheh një mënyrë për t’u marrë me situatën, kërkoni këshilla nga Asociacioni i Shërbimeve Financiare të Kosovës.